Wettelijke informatie, erelonen, privacy & witwaspreventie

Groepering

ADVO-CA.COM is een groepering van advocaten overeenkomstig art. 107.3 Codex Advocaten. Dit is een kostendelend samenwerkingsverband tussen zelfstandige advocaten. 

De advocatenovereenkomst komt tot stand komt met de door de cliënt geraadpleegde advocaat. Wanneer deze zich in de uitvoering van deze overeenkomst laat bijstaan door een kantoorgenoot, blijft de geraadpleegde advocaat voor het dossier verantwoordelijk. De factuur gaat uit van deze advocaat.

Erelonen

De advocaat heeft het recht om het ereloon zelfstandig te bepalen. Art. 446 ter Ger.W. bepaalt dat het ereloon met bescheidenheid en billijke gematigdheid moet begroot worden. 

Het kantoor kiest ervoor om in principe een vergoeding per tijdseenheid aan te rekenen. Op eerste verzoek van de cliënt wordt een overzicht van de geregistreerde tijdseenheden meegedeeld. 

Tijdens de eerste consultatie wordt de wijze van facturatie besproken. Er wordt nagekeken of het ereloon en de kosten niet ten laste van de rechtsbijstandsverzekeraar vallen. Desgevallend gaan de advocaten na of u in aanmerking komt voor tweedelijnsbijstand, al dan niet met doorverwijzing naar het Bureau voor Juridische Bijstand georganiseerd door de Balie. 

Het ereloon kan verminderd worden in functie van de draagkracht van de cliënt of vermeerderd worden in functie van het belang en de aard van de zaak, de graad van specialisme die de zaak vereist, de ervaring van de advocaat, het dringend karakter en/of het bereikte resultaat. Bij een succesvolle procedure kan een bijkomend ereloon worden aangerekend. 

Er worden provisies gevraagd. Deze kunnen algemene provisies zijn of tussentijdse afrekeningen. Bij het afsluiten van het dossier worden de provisies verrekend met de eindstaat.

Kosten

Naast het ereloon worden ook kosten aangerekend. 

Algemene kosten houden verband met de organisatie van het kantoor zelf, de inrichting, de huur, het onderhoud van de lokalen, communicatiemiddelen, aansluitingen, abonnementen, soft- en hardware en archivering. Hiervoor wordt in principe een bijkomend procent van het ereloon aangerekend. Thans bedraagt dit 10 % en wordt verrekend met de openingskost, die bij aanvang van het dossier wordt gevraagd. 

Naast de algemene kosten zijn er ook variabele kosten, zoals verplaatsingskosten, briefwisseling en afdrukken. Verplaatsingen worden actueel aangerekend aan € 0,65/km. Briefwisseling aan € 11. 

De gerechtskosten worden afzonderlijk aangerekend. De gerechtsdeurwaarderskosten worden rechtstreeks door de cliënt met de gerechtsdeurwaarder geregeld. 

Alle tarieven zijn vermeld excl. BTW. De advocaat is verplicht om 21 % BTW aan te rekenen.

Verzekeringen

De advocaten zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van € 1.250.000. 

De aansprakelijkheid van de advocaat bij beroepsfout is beperkt tot het verzekerd bedrag. Door het dossier aan de advocaat toe te vertrouwen aanvaardt de cliënt deze aansprakelijkheidsbeperking. 

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies bij de NV AMLIN EUROPE, met zetel in Amstelveen, Nederland, handelsregister 33055009, bijkantoor België, KBO 0416.056.358, polisnummer LXX034899. In deze verzekering is er tevens een dekking voor de diensten als gerechtelijk mandataris, met uitsluiting van de gerechtelijke mandaten in ondernemingszaken, die afzonderlijk worden verzekerd.

Beroepsregels 

De advocaten zijn onderworpen aan de specifieke gedragsregels die bepaald worden in de Codex voor advocaten van de Orde van Vlaamse Balies, de reglementen van de Orde van Advocaten van de balie Gent.

Rechtsplegingsvergoeding 

Krachtens art. 1017 e.v. Ger.W. kan de rechtbank de in het ongelijk gestelde partij veroordelen tot de kosten van de procedure. Hierin is de rechtsplegingsvergoeding begrepen die toekomt aan de partij die in het gelijk wordt gesteld. De rechtsplegingsvergoeding die desgevallend wordt toegekend, helpt het ereloon en de kosten van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij te dekken.

Algemene voorwaarden 

  1. De ondertekenaar van de briefwisseling en de procedurestukken is de dominus litis.
  2. De wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betaalachterstand in handelszaken is van toepassing op alle B2B opdrachten die aan de advocaten worden toevertrouwd.
  3. Betalingen die bestemd zijn voor de cliënt of voor de tegenpartij, moeten steeds op de derdenrekening gebeuren. Deze derdenrekening staat onder toezicht van de Stafhouder.
  4. Privacy: de door de cliënt verstrekte gegevens worden bewaard met het oog op de dienstverlening en worden niet aan derden meegedeeld. De cliënt kan deze informatie controleren, wijzigen of verwijderen door eenvoudige aanvraag op christian.cauwe@advo-ca.com.
  5. De advocaat kan steeds zijn opdracht beëindigen bij vertrouwensbreuk, maar ziet toe dat dit niet ontijdig gebeurt.
  6. Voor alle geschillen zijn de Rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen of het ressort Gent bevoegd. Consumenten kunnen zich eveneens richten tot www.ligeca.be, de ombudsdienst consumenten/advocaten per mail aan oca@ligeca.be, per brief aan Ombudsdienst Ligeca, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel of per fax: 02 307 72 21.

Witwaspreventiewet

Aan de advocaten wordt door de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zoals gewijzigd door de wet van 12 januari 2004 en de wet van 8 januari 2010, en door het reglement OVB van 21 december 2011 genomen in toepassing van art. 38 en 39 van deze wet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2011, verplichtingen opgelegd.
Onder deze verplichtingen vallen de identificatieplicht, de waakzaamheidsplicht en een meldingsplicht bij vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme.
Een gebeurlijke melding gebeurt steeds aan de Stafhouder, en zonder dat de advocaat gerechtigd is zijn cliënt hierover te informeren. In bepaalde omstandigheden dient de advocaat zich als raadsman uit het dossier terug te trekken. Hij of zij dient zich hieromtrent niet te verantwoorden tegenover de cliënt.

Privacy statement

Als advocaten beschouwen wij de privacy en de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze cliënten als een prioritaire zorg. Wij dienen evenwel een aantal persoonlijke gegevens te kennen en te verwerken. Deze worden verwerkt via de advocatensoftware Themis, het boekhoudprogramma Octopus en bij betalingen via Isabel of de betaalsoftware van diverse banken. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de opdrachten die ons worden toevertrouwd en worden niet doorgegeven voor commerciële doeleinden. Wij verwerken deze gegevens conform de toepasselijke wettelijke bepalingen om de cliënt beter te kunnen bijstaan. De cliënt kan steeds ons kantoor bevragen omtrent zijn persoonlijke gegevens, kan deze corrigeren of ons vragen, na verloop van de archiveringstijd van deze gegevens vijf jaar na beëindiging van het dossier, deze gegevens te verwijderen. De cliënt kan dit doen door een mail te versturen met vraag naar leesbevestiging naar: christian.cauwe@advo-ca.com, met vermelding als onderwerp: "GDPR-mijn gegevens"
Advocaat Christian Cauwe is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze website wordt beheerd door advocaat Christian Cauwe.